Max را برای Telegram بگیرید

اضافه کردن ماکس (Max) مثل اضافه کردن یک از دوستان دیگربه گروه Telegram شما.
نصب کردن احتیاج نداره.
بر روی "یک گروه تلگرامی را انتخاب کنید" کلیک کرده و پیام‌رسان تلگرام را باز و ماکس را به گروه اضافه کنید
خودشه!
حالا شما دستیار شخصی خود برای قرار گذاشتن رویداد دارید!
شما می توانید با ماکس (Max) چت کنید و او به شما کمک خواهد کرد به ایجاد و مدیریت رویدادها با دوستان خود.